Examples

Angle iron Flow logo

Angle iron Flow logo
Composite gear

Composite gear
Composite part

Composite part
Different parts/materials

Different parts/materials
Foam inlay

Foam inlay
Gaskets

Gaskets
Glass geko

Glass geko
Metal gear

Metal gear
Metal gears

Metal gears
Metal inlay

Metal inlay
Metal thick part

Metal thick part
Same part / different materials

Same part / different materials
Stone animals

Stone animals
Stone block

Stone block
Stone inlay

Stone inlay